14-11-2014 09:12

Осы арқылы «Темиртауский электрометаллургический комбинат» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу арқылы Қоғамның қарапайым акцияларын орналастыру туралы ақпараттандырады
эмитенттің толық атауы және орналасу орны:
 «Темиртауский электрометаллургический комбинат» акционерлік қоғамы, 101400, Теміртау қ., Привокзальная көш., 2;
эмиссиялық құнды қағаздарды шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, олардың түрі және орналасуы тиіс саны:
құнды қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 07 қараша 2014ж., қарапайым акциялар НИН KZ1C413600013 саны 1 289 256 198 (бір миллиард екі жүз сексен тоғыз миллион екі жүз елу алты мың жүз тоқсан сегіз) дана;
акционерлердің акцияларды басымдылықпен сатып алуға құқықтарын жүзеге асыру мерзімдері және тәртібі туралы деректер
: Акционер Қоғамның акцияларды орналастыруы (13.11.2014 жылдан бастап) туралы хабарландыру күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде акция үшін 0,3847 теңге орналастыру құны бойынша ондағы акциялардың санына тең, басымдылықтың сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алуға өтінім беруге құқылы.
Акцияларды сатып алуға инвесторлардың жазбаша өтінімдерді ұсыну мерзімдері және тәртібі туралы деректер:
орналастырылатын акцияларды сатып алуға өтінім келесі мекен жай бойынша осы хабарландырудың орналасу сәтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде 101400, Қазақстан Республикасы, Теміртау қ., Привокзальная көш., 2 жүзеге асырылуы тиіс. Акцияларды сатып алуға ұсынылатын өтінімде келесі деректер көрсетілуі тиіс:
1) Сатып алынатын акциялардың саны;
2) Егер сатып алушы жеке тұлға болып табылса, акционердің немесе оның құзіретті өкілінің тегі, аты (болған жағдайда – әкесінің аты), жеке куәлік құжатының деректемелері, тұрғылықты орны, қолы;
      3) егер сатып алушы заңды тұлға болып табылса, заңды тұлғаның атауы, орналасу орны және мөрі, оның бірінші басшысының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның мүдделерін қорғайтын өзге тұлғаның қолы.
Арқылы эмиссиялық құнды қағаздар шығарылымының жобасымен немесе олар туралы өзге ақпараттармен танысуға болатын эмитент бөлімшелері және лауазымды тұлғалары туралы деректер: 
заң бөлімінің бастығы Глушко Ирина Юрьевна, 101400, Қазақстан Республикасы, Теміртау қ., Привокзальная көш. 2, байланыс телефоны 8 (7213) 93 52 08.
Эмиссиялық құнды қағаздарды орналастыру құны және оларды төлеу туралы деректер: 
Орналастыру бір акцияға 0,3847 теңге орналастыру құны бойынша инвесторлардың шектелмеген шеңбері ішінде жазылу әдісімен жүзеге асырылады.
Жүзеге асырылған акциялар төлемі оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.
Настоящим АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее – «Общество») информирует о размещении посредством подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг простых акций Общества
полное наименование и место нахождения эмитента:
 акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат, 101400, г.Темиртау, ул. Привокзальная 2;
дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество, подлежащее размещению: 
свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 07 ноября 2014г., простые акции НИН KZ1C413600013 в количестве 1 289 256 198 (один миллиард двести восемьдесят девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч сто девяносто восемь) штук;
сведения о сроках и порядке реализации права акционеров на преимущественную покупку акций
: Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении Обществом акций (с 13.11.2014г.) вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки, пропорционально количеству имеющихся у него акций по цене размещения 0,3847 тенге за акцию.
сведения о сроках и порядке представления инвесторами письменных заявок на приобретение акций: 
заявка на приобретение размещаемых акций может быть подана по адресу 101400, Республика Казахстан, г.Темиртау, ул. Привокзальная 2, контактный телефон 8 (7213) 93 52 08. в течении 10 календарных дней с момента размещения настоящего объявления. В заявке на приобретение акций общества должны быть указаны следующие сведения:
3) количество приобретаемых акций;
4) фамилия, имя (при наличии - отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя, если покупателем является физическое лицо;
      3) наименование, место нахождения и печать юридического лица, подпись его первого руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если покупателем общества является юридическое лицо.
сведения о подразделении и должностных лицах эмитента, через которых возможно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них: 
начальник юридического отдела Глушко Ирина Юрьевна, 101400, Республика Казахстан, г.Темиртау, ул. Привокзальная 2, контактный телефон 8 (7213) 93 52 08.
сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате: 
Размещение осуществляется методом подписки среди неограниченного круга инвесторов по цене размещения 0,3847 тенге за одну акцию.
Оплата реализуемых акций осуществляется в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.