13-11-2014 12:40

Осы арқылы «Темиртауский электрометаллургический комбинат» АҚ Директорлар Кеңесінің 13.11.2014 жылғы шешімін орындау барысында Қоғамның құнды қағаздарын басымдылықпен сатып алуға Қоғам акционерлерінің құқықтарын жүзеге асыру мақсаттарында Қоғамның келесі орналасатын құнды қағаздарына акционерлердегі бар акциялардың санына тең шарттарда сатып алуға ұсынады:
орналасатын (жүзеге асырылатын) құнды қағаздар саны мен түрлері: саны 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) дана қарапайым дауыс беруші акциялар,
орналастырылған (қоғаммен сатып алынғанды шегере отырып) акциялардың орналастырылатын құнды қағаздар санына қатынасы:
12 100 000/1 300 000 000 немесе 0,0093;
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 16 бабының талаптарын ескере отырып, құнды қағаздар төлемі мерзімін көрсетіп, орналастырылатын құнды қағаздарды сатып алу шарттары: Орналастырылатын акцияларды сатып алуға өтінімнің берілу мерзімі акционердің қоғамның жазбаша хабарламасын алған немесе осы ақпарат жарияланған күннен бастап отыз күнтізбелік күнді құрайды. Орналастырылатын акциялардың төлемі оларды сатып алуға Өтінім берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.
келесідегідей шешімді қабылдауға құзіретті, қоғам органымен бекітімен орналастырылатын құнды қағаздарды орналастыру құны: 
Бір акцияның орналасу құны 0,3847 теңгені құрайды.
Орналастырылатын құнды қағаздарды сатып алуға акционер өтінім беретін пошта мекен жайлары: орналастырылатын акциялардың сатып алуға берілетін өтінім келесі мекен жай бойынша берілуі тиіс: 101400, Қазақстан Республикасы, Теміртау қ., Привокзальная көш., 2, байланыс телефоны 8 (7213) 93 52 08, Глушко Ирина Юрьевна.
Настоящим АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» во исполнение решения Совета директоров от 13.11.2014г. в целях реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг Общества предлагает приобрести на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у акционеров акций следующие размещаемые ценные бумаги Общества:
количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг: простые голосующие акции в количестве 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) штук,
соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций к количеству размещаемых ценных бумаг: 12 100 000/1 300 000 000 или 0,0093;
условия приобретения размещаемых ценных бумаг с указанием срока оплаты ценных бумаг с учетом требований статьи 16 Закона «Об акционерных обществах»: Срок подачи заявки на приобретение размещаемых акций составляет тридцать календарных дней с даты получения акционером письменного уведомления общества или публикации настоящей информации. Оплата размещаемых акций должна быть осуществлена в течение тридцати календарных дней с даты подачи Заявки на их приобретение.
цена размещения размещаемых ценных бумаг, установленная органом общества, уполномоченным на принятие такого решения: Цена размещения одной акции составляет 0,3847 тенге.
почтовые адреса, по которым акционер подает заявку на приобретение размещаемых ценных бумаг: заявка на приобретение размещаемых акций должна быть подана по адресу 101400, Республика Казахстан, г.Темиртау, ул. Привокзальная 2, контактный телефон 8 (7213) 93 52 08, Глушко Ирина Юрьевна.